Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอร้องเรียน
คำขออุทธรณ์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึ่งพอใจ
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี (เล่ม) (10 มิ.ย. 2562)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด.๕ (10 มิ.ย. 2562)  
แผนจัดหาพัสดุ แบบ ผด.๒ (10 มิ.ย. 2562)  
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (11 มิ.ย. 2561)
สายด่วน (30 พ.ย. 2560)
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (03 ต.ค. 2560)
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (03 ต.ค. 2560)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (22 ก.ย. 2560)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) (17 ส.ค. 2560)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (06 มิ.ย. 2560)
แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 (23 มี.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หนองนกเขียนสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 (23 มี.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หนองนกเขียนสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1 (23 มี.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หนองนกเขียนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 (23 มี.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หนองนกเขียนสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 (23 มี.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หนองนกเขียนสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 (23 มี.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หนองนกเขียนสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 (23 มี.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หนองนกเขียนสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 (23 มี.ค. 2560)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (23 มี.ค. 2560)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (23 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา ร่วมใจทำคว... (10 มิ.ย. 2562)  

ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ตำบลห... (10 มิ.ย. 2562)  

ประเมินอาหารศูนย์เด็กเล็ก... (10 มิ.ย. 2562)  

ร่วมเป็นเจ้าภาพขบวนแห่เปิ... (10 มิ.ย. 2562)

โครงการตรวจคัดกรองตาต้อกร... (10 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมฺ Big Cleanning Da... (10 มิ.ย. 2562)

อบรมเพาะพันธ์ุปลา (06 ต.ค. 2560)

แสดงแจตจำนง (05 ต.ค. 2560)

แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้... (03 ต.ค. 2560)

โครงการอบรมแจกพันธุ์ปลา (03 ม.ค. 2560)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน... (03 พ.ย. 2558)

ภาพกิจกรรมอบรมการแก้ไขปัญ... (30 ต.ค. 2558)

ภาพกิจกรรมกลุ่มสตรี ตัดเย... (30 ต.ค. 2558)

ภาพกิจกรรมอบรมทำพานพุ่มจา... (30 ต.ค. 2558)

ภาพกิจกรรมอบรมการตั้งครรภ... (30 ต.ค. 2558)

ภาพกิจกรรมอบรมหม่อนไหม (30 ต.ค. 2558)

ภาพกิจกรรมมอบรถเข็นคนพิกา... (30 ต.ค. 2558)

ภาพกิจกรรมมอบเงิน สสว. (30 ต.ค. 2558)

กิจกรรมโครงการจ่ายเบี้ยยั... (30 ต.ค. 2558)

กิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเร... (29 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดีย... (07 พ.ย. 2560)  
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23 มี.ค. 2560)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23 มี.ค. 2560)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (24 ก.พ. 2559)
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีประจำปี 2558 (07 ม.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนก... (15 ก.ย. 2557)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 57 (10 ก.ย. 2557)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน... (15 ก.ย. 2554)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน... (15 ก.ย. 2554)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน อ... (15 ก.ย. 2554)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
138 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230
โทรศัพท์ : 042-219927 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@nongnokkhein.go.th

www.nongnokkhein.go.th