Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอร้องเรียน
คำขออุทธรณ์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึ่งพอใจ
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
“หนองนกเขียนเป็นถิ่นเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ทุกชีวีอยู่ดีมีสุข”

ภารกิจหลัก
     ภารกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
     ภารกิจหลักที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
     ภารกิจหลักที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
     ภารกิจหลักที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
     ภารกิจหลักที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     1.ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งด้านการกีฬาและนันทนาการ
     2.ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
     3.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
     4.ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
     5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
     6.พัฒนาด้านการเกษตร ให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์
     7.การคมนาคมมีความสะดวก
     8.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
     9.มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง
     10.ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
138 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230
โทรศัพท์ : 042-219927 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@nongnokkhein.go.th

www.nongnokkhein.go.th